Temilov d.o.o. | Petra Lekovića 57, Beograd

USLOVI GARANCIJE

Osnovne Napomene:

Ukoliko je isporučen neispravan kliše, naručilac je u obavezi da o tome obavesti ”Temilov” d.o.o. u roku od 5 radnih dana.
Ukoliko je kliše neispravan usled greške u procesu proizvodnje, ”Temilov” d.o.o. je u obavezi da u najkraćem roku ispravi ili izradi novi kliše snoseći troškove obrade, proizvodnje i transporta.
”Temilov” d.o.o. zadržava pravo da zatraži da se dostavi neispravan kliše.
”Temilov” d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja može nastati korišćenjem neispravnog klišea.
”Temilov” d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu zloupotrebu naručenog klišea.

”Temilov” d.o.o. neće izvršiti zamenu klišea u sledećim slučajevima:

Ukoliko priprema nije poslata po uputstvu za slanje pripreme za izradu klišea, a greška je nastala kao direktna posledica nepridržavanje pomenutog uputstva. Greške se odnose na greške u samoj pripremi kao što su: nekvalitetna priprema (slika slabe rezolucije), korišćenja fontova, korišćenja previše tankih linija, korišćenje sivih ili bilo kojih drugih boja osim 100% crne, korišćenja RGB boja, korišćenja maski, korišćenja linija (stroke, outline), slanja pogrešnog izgleda pripreme, slanja u razmeri drugačijoj od 1:1, slanje u neodgovarajućem formatu i slično.
Ukoliko su poslati nejasni, nepotpuni ili pogrešni podaci. Svi podaci o klišeu se moraju napisati pored same pripreme u formi koja je preporučena od strane ”Temilov” d.o.o..
Ukoliko je do oštećenja klišea došlo nakon preuzimanja istog.